Regulamin strony internetowej POZnań Nieruchomości

§I. Wstęp

  1. Poniższe paragrafy dotyczą zasad użytkowania strony internetowej biuro pośrednictwa nieruchomościami POZnań Nieruchomości wraz z podstronami oraz powiązanymi podmiotami znajdującej się pod adresem internetowym www.poznan-nieruchomosci.pl zwanej w dalszej części Stroną.
  2. Używanie niniejszej Strony (również w rozumieniu przeglądania) oznacza akceptację dla poniższych zasad i zgodę na podporządkowanie się im bez ograniczeń i zastrzeżeń.
  3. Użytkownik nie zgadzający się w części bądź całości z poniższymi zasadami proszony jest o natychmiastowe opuszczenie strony POZnań Nieruchomości.

§ II. Prawa autorskie i pokrewne.

  1. Materiały używane i pokazane na Stronie włączając w to kompozycję graficzną, rozwiązania techniczne, elementy interaktywne, teksty, filmy, zdjęcia, ilustracje, wszelkie animacje w tym flash oraz gif, grafikę trójwymiarową, dźwięki, utwory muzyczne, dzieła w rozumieniu ustawy, logo, znaki towarowe i handlowe stanowią własność  POZnań Nieruchomości lub podmiotów powiązanych, o ile nie wskazano inaczej lub są własnością osób/podmiotów trzecich.
  2. Wszystkie materiały wymienione w pkt. 1 niniejszego paragrafu zwane dalej Materiałami są chronione (bez ograniczeń czasowych i/lub terytorialnych) prawem autorskim i/lub prawami pokrewnymi, w tym w szczególności prawami o ochronie własności intelektualnej i przemysłowej.

  3.  Zabronione jest wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie części i/lub całości Materiałów bez pisemnej zgody POZnań Nieruchomości do dowolnych celów.

  4.  Naruszenie zasad użytkowania Strony i/lub wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie Materiałów bez zgody POZnań Nieruchomości będzie ścigane karnie zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w rażących przypadkach POZnań Nieruchomości wystąpi z powództwem cywilnym przeciwko podmiotom/osobom naruszającym przepisy prawa i/lub zasady uczciwej konkurencji.

§ III. Przechowywanie danych.

  1. Podczas wizyty podmiotu/osoby na Stronie, POZnań Nieruchomości otrzymuje i zachowuje następujące dane: nazwa domeny poprzez którą nastąpiło podłączenie do Internetu, datę i godzinę wejścia na Stronę, adres internetowy z którego nastąpiło wejście na Stronę.

  2. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celach własnych, w tym do mierzenia aktywności Strony i liczby odwiedzin, oraz w celu zachowania bezpieczeństwa zawartości Strony.

  3. Dane te nie stanowią danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

 

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE ZASTRZEŻONE
przez © POZnań Nieruchomości i/lub podmioty powiązane.